काइके गाउँपालिकाकाे सुचनाः “मास्ककाे अनिवार्य प्रयोग गरौँ “